در میان مردم این شهر افرادی یافت می شوند که در طول زندگی خود مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته باشند...

آرار مردان در خیابان

هر نظام اجتماعی دارای یک سری الگوها، رفتارها و هنجارهای متعارف است که مورد قبول و پذیرش دولت و مردم قرار گرفته است و تبعیت از آنها لازم و ضروری است. فاصله گرفتن یا عدول از این رفتارها و هنجارها موجب بروز انحراف و آزار و اذیت دیگران می شود. در کشور ما علاوه بر آنچه قانون تعیین و تصویب می کند و همه ملزم به رعایت آن هستند، برخی ملاحظات دینی و مذهبی نیز افراد را در چارچوب های خاصی قرار می دهد و سرپیچی از قواعد و قوانین شرعی موجب خشم خداوند متعال خواهد شد. یکی از انواع انحرافات، خشونت و آزارهای جنسی در جامعه است.

منبع : مهدی عامریبی حیایی های مردانه در خیابان!
برچسب ها : قرار گرفته